Regulamin Studia Lady's Concept Clinic (LCC)

 1. Niniejszy regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego, określa prawa i obowiązki Studia LCC zwanego dalej Studiem, oraz wszystkich osób korzystających z usług studia zwanych dalej klientami studia.
 2. Regulamin znajduje zastosowanie dla osób korzystających z usług studia na podstawie zakupu jednorazowych wejść lub karnetów. Przy każdym pierwszorazowym korzystaniu z usług studia, nowy klient zobowiązany jest wysłuchać pracownika w celu otrzymania informacji dotyczących prawidłowego i bezpiecznego wykonywania ćwiczeń, korzystania z urządzeń znajdujących się na terenie salonu a także zapoznania się z przeciwwskazaniami.
 3. Godziny otwarcia Ladie’s Concept Clinicc: poniedziałek-piątek: 07:00 – 22:00, sobota: 08:00-22:00, niedziela: 10:00-18:00. W dni świąteczne ustawowo wolne od pracy Ladie’s Concept Clinic będzie nieczynne, w innych wypadkach godziny otwarcia będą ustalana na bieżąco.
 4. Karnet jest wypisywany imiennie, może z niego tylko korzystać właściciel. Fakt utraty karnetu powinien być niezwłocznie zgłoszony w recepcji. Studio nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treningów, karnetu przez osoby trzecie.
 5. Karnety ważne są o określoną wartość od momentu zakupu, wyjątek stanowi zasada karnetów zbiorowych lub wywołane trwałym zdarzeniem losowym wobec, których mają zastosowanie inne ustalenia z Studio. Karnety dają możliwość korzystania ze wszystkich urządzeń w studio gdzie jedno wejście na dane urządzenie oznacza jedno wejście w karnecie. Każdorazowo w karnecie wpisana jest data uczestnictwa. To samo dotyczy karnetów w promocji.
 6. Każdy karnet posiada swój numer i do jego numeru przypisana jest karta klienta, karnety są imienną wejściówką do studia, istnieje możliwość odstępstwa od reguły. Warunek inne ustalenia ustne.
 7. Czas ważności karnetu jest z góry określony. Karnet można tylko wykorzystać w zakupionym punkcie LCC.
 8. Opłata za korzystanie z usług Studia uiszczana jest z góry. Opłata nie podlega zwrotowi ani w całości, ani w części w przypadku rezygnacji lub nie korzystania z usług studia. Opłata nie podlega zwrotowi także w przypadku wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, z uwagi na ciężkie naruszenie postanowień regulaminu, w szczególności naruszania zasad współżycia społecznego i porządku na terenie salonu, wnoszenia, spożywania lub pozostawania pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz nie zastosowania się do zaleceń obsługi salonu i zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń.
 9. Karty rabatowe upoważniają do skorzystania ze zniżki od cen nie objętych promocją. Warunki dotyczących poszczególnych kart rabatowych dostępne są u partnerów lub w studio.
 10. Promocje nie łączą się ze sobą i maja charakter okresowy. Ich warunki każdorazowo określa regulamin promocji dostępny w salonie.
 11. Urządzenia uruchamia personel, kierownictwo studia informuje iż w przypadku samowolnego uruchomienia urządzania w niewłaściwy sposób co przyczyni się do utraty ćwiczenia studio nie ponosi żadnych konsekwencji. Klient nie może domagać się zwrotu nie wykorzystanego treningu. W przypadku niewłaściwego uruchamia urządzenia przez personel, nie dochodzi do utraty treningu.
 12. Uszkodzenia mechaniczne spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu, wbrew regulaminowi i prośbą obsługi obciążają trenującego.
 13. Klienci studia zobowiązani są do punktualnego przychodzenia na ćwiczenia. Czas i godziny wejścia są z góry ustalone. Godzina zapisu jest godzina wejścia na urządzenie nie do studia. Klient jest zobowiązany do przyjścia do studia nie później niż 10 minut przed rozpoczęciem treningu.
 14. Prosimy Panie o przełożenie terminu treningu jeśli nie będzie można się na nim stawić.
 15. W przypadku spóźnienia max 10 minut czas treningu zostaje skrócony do czasu kolejnego następującego po nim wejścia innego trenującego. Powyżej 10 minut trening zostaje uznany jako odbyty.
 16. Odwołanie treningu może nastąpić na dzień przed, bez utraty sesji w karnecie, w przeciwnym razie obowiązuje zasada utraty czasu treningu. Wyjątek inne ustalenia ustne.
 17. Przed rozpoczęciem ćwiczeń należy ściągnąć biżuterię i wyciągnąć wszelkiego rodzaju spinki i elementy metalowe z włosów, żeby nie uszkodzić elementów wyposażenia sprzętu. Studio nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez opieki na terenie studia.
 18. Z urządzeń znajdujących się w studio każdy klient powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez pracowników studia.
 19. Po przyjściu do studio celem treningu każdy klient zobowiązany jest do zmiany obuwia i ubioru. Wymagany jest strój sportowy / bielizna sportowa oraz zmienne obuwie sportowe o czystej podeszwie. Osoby nie przygotowane do treningu bez właściwego stroju nie będą mogły skorzystać z urządzeń.
 20. W dbałości o należyty poziom higieny klienci zobowiązani są do przynoszenia ze sobą ręczników w celu położenia na tapicerkę urządzenia do ćwiczeń.
 21. Przed każdym zabiegiem kosmetologii estetycznej. Klient jest zobowiązany do wypełnienia oświadczenia, potwierdzającego, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez LCC oraz, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki. Za ewentualne konsekwencje odpowiedzialność ponosi Klient. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przeciwwskazaniami do wybranej przez Klienta usługi, prowadzący Kosmetolog pomoże w wypisaniu oświadczenia.
 22. W przypadku zmiany cen, Klient będzie informowany o tym przed zabiegiem i /lub w trakcie zapisania się na zabieg.
 23. Promocje i rabaty nie łączą się.
 24. W przypadku niemożliwości skorzystania z zamówionej usługi LCC, Klient proszony jest o poinformowanie o tym fakcie pracowników Recepcji najszybciej jak to możliwe (telefonicznie lub poprzez sms), numer tel.: . lub poprzez portal klienta
 25. Jeżeli osoba dysponująca Zaproszeniem upominkowym, nie przyjdzie na umówioną godzinę a nie powiadomi o swojej nieobecności, LCC traktuje to jako usługę zrealizowaną.
 26. Zaproszenie upominkowe jest wypisywane indywidualnie – w zależności od potrzeb osoby kupującej Zaproszenie. Na zaproszeniu wpisana jest data zakupu, data realizacji zaproszenia oraz nazwa zabiegu bądź kwota. Zaproszenie może być także wypisane pod ogólną nazwą zabiegi spa i osoba otrzymująca zaproszenie może wybrać dowolny zabieg z naszej oferty, mieszczący się w cenie zakupu Zaproszenia. Osoba korzystająca z Zaproszenia może wybrać zabieg droższy niż oferowany jej w zaproszeniu i dopłacić różnicę wynikającą z ceny poszczególnych zabiegów. Nie ma możliwości spieniężenia zaproszenia.
 27. W przypadku zagubienia, utraty, zniszczenia Zaproszenia upominkowego, LCC nie ponosi odpowiedzialności, ani nie rekompensuje zaistniałej sytuacji.
 28. Ważność Zaproszenia upominkowego podana jest na zaproszeniu, dopuszcza się jednak przedłużenie ważności w wyjątkowych sytuacjach, po uprzedniej konsultacji z Managerem.
 29. Po zakończeniu ważności Zaproszenia upominkowe będą zamykane i nie będzie możliwa ich realizacja.
 30. Nie dopuszcza się możliwości zwrotu gotówki za zakupione Zaproszenia upominkowe.
 31. Dopuszcza się możliwość zamiany zabiegu wykupionego na Zaproszeniu upominkowym na równowartość innych zabiegów oferowanych w LCC lub dopłatę do innego zabiegu w przypadku wystąpienia przeciwwskazań w zakupionym wcześniej zabiegu.
 32. Zakup Zaproszenia lub usługi stanowi potwierdzenie, że kupujący akceptuje warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.
 33. Osoby pod wpływem środków odurzających i alkoholu nie będą mogły uczestniczyć w treningu i nie będą obsługiwane.
 34. Na teren LCC obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.
 35. Za usługi świadczone w LCC płatności można dokonać gotówką, kartą płatniczą lub przelewem na wskazane konto.
 36. Ewentualne uwagi i zażalenia należy kierować na adres mailowy: dominik@bodyspace.eu
 37. Salon zastrzega sobie możliwość odwołania rezerwacji, w przypadku awarii urządzania.
 38. Klient ma prawo do wglądu i poprawy przekazanych danych osobowych. Salon LCC nie gromadzi danych osobowych w innym celu niż realizacja umowy sprzedaży oraz założenia karty Stałego Klienta. Salon LCC nie usuwa danych osobowych klienta z bazy po realizacji umowy sprzedaży. Dane zostają zapisane w celu założenia kartoteki Stałych Klientów co w przyszłości będzie owocowało w możliwość naliczania rabatów oraz informowania klientów o promocjach organizowanych przez salon LCC. Dane nie będą przekazywane żadnym innym instytucjom ani podmiotom gospodarczym które mogłyby je wykorzystać do celów marketingowych.
 39. Udostępnienie danych osobowych przez Klientów na ankietach, kartach klienta jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych przez LCC zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).Ceny zawarte w naszym cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową, mogą ulec zmianie, ponieważ serie i pakiety zabiegowe są układane indywidualnie dla każdego Klienta.
 40. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (art. 12-14 RODO)

25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). Informujemy o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

Jakie dane przetwarzamy?

Dane osobowe, które są zbierane w ramach realizacji obsługi klienta Ladie’s Concept Clinic (są to m.in. imię, nazwisko, telefon, informacja o stanie zdrowia, dane o przeprowadzonych zabiegach itp.) oraz zabezpieczenia naszych interesów, jako firmy (monitoring). Dane przetwarzamy w trakcie trwania „umowy” oraz po jej zakończeniu jeżeli jesteśmy to tego zobligowani innymi przepisami prawa

Kto będzie administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych jest: Teresa Seemann, prowadząca jednoosobową działalność pod nazwą Ladie’s Concept Clinic Teresa Seemann, Jankego 14, 40-612 Katowice.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?

W celu realizacji Państwa zamówienia oraz w celach obsługowych w tym zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust.1b RODO + art. 9 Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych – są to dane o przebytych chorobach, zdrowiu potrzebne do wykonania niektórych zabiegów.) W celu ochrony naszych interesów oraz mienia / przetwarzanie wizerunku poprzez monitoring wizyjny. (art. 6. Ust 1f RODO – prawnie uzasadniony interes).W celu realizacji obowiązków prawnych tj. wystawianie rachunków/faktur, rozpatrywanie reklamacji (art. 6 ust. 1c RODO) W celu marketingu usług własnych oraz podmiotów współpracujących (art. 6 ust. 1a RODO) – tylko po wyrażeniu Twojej zgody na takie działania.

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Masz prawo do żądania dostępu do danych, sprzeciwu, sprostowania, usunięcia (całkowitego lub częściowego) lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw. Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, że nasza firma narusza, bądź naruszyła przepisy prawa w temacie Ochrony Danych Osobowych.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (tymi umowami są zazwyczaj regulaminy lub podobne dokumenty usług, z których korzystasz np. formularze, karty pacjenta/zabiegu). Wyrażenie tej zgody jest obowiązkowe w celu realizacji świadczenia usług, wchodząc do pomieszczeń naszej firmy zgadzasz się na rozpoczęcie przetwarzania danych – podczas rozpoczęcia przyjmowania zamówienia zostaniesz poproszony o udzielenie zgody w formie pisemnej. Możesz ją dowolnym momencie wycofać, z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

MONITORING WIZYJNY

Przechowywany jest przez okres do 30 dni, służy zabezpieczeniu interesów właściciela przedsiębiorstwa zarówno tych materialnych, jak i niematerialnych. Zapisane materiały udostępniane są tylko i wyłącznie na prośbę organów ścigania tj. Policja, Prokuratura na pisemny wniosek www organów. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych / DPO działającego na rzecz Administratora Danych Osobowych: dominik@bodyspace.eu- Pan Dominik Buczek

Prosimy o dokonywanie rozsądnych wyborów zgodnie z możliwościami fizycznymi i nie wbrew przeciwwskazaniom. Ladie’s Concept Clinic nie ponosi odpowiedzialności za szkody zdrowotne wynikające z pogorszenia się stanu zdrowia klientów. Wejście, skorzystanie z urządzeń i zakup karnetu wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu . Studio a wszelka odpowiedzialność o zatajonych urazach i chorobach spoczywa na kliencie. Uwagi zawarte w regulaminie prosimy traktować z wyrozumiałością. Nam w szczególności zależy na spełnianiu Państwa oczekiwań. Regulamin może nam tylko w tym dopomóc. Dziękujemy za zrozumienie i zaufanie. Jeśli macie Państwo jakieś uwagi lub sugestie prosimy o info na adres e-mail: dominik@bodyspace.eu